Draugijos įstatai

I. BEDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asociacijos pavadinimas – Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija (toliau vadinama – „Asociacija“).
1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos teisinė forma — Asociacija, kurios tikslas — koordinuoti Asociacijos narių veiklą atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
1.4. Asociacijos veiklos trukmė — neribota. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir Įstatuose.
1.5. Asociacijos finansiniai metai — nuo vasario 1 d. iki sausio 31 d.
1.6. Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

 

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS

2.1. Pagrindiniai Draugijos veiklos tikslai yra:
2.1.1. vienyti gydytojų vaikų hematologų, hematologų, onkologų, transfuziologų ir kitų giminingų specialybių gydytojų jėgas sprendžiant hematologinių, onkologinių ligų ir transfuzinės terapijos mokslines ir klinikines problemas;
2.1.2. propaguoti pasiekimus hematologinių ir onkologinių ligų genezės, diagnostikos, gydymo, profilaktikos srityse;
2.1.3. dalyvauti kuriant gydytojų vaikų hematologų, hematologų, onkologų, transfuziologų kvalifikacijos sistemos bei specialistų ruošimo sistemą;
2.1.4. organizuoti ar vykdyti mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, siekiant gerinti hematologijos, onkologijos ir transfuzinės medicinos žinias tarp visų specialybių gydytojų;
2.1.5. užmegzti ryšius su analogiškomis ar giminingomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis draugijomis, klubais, asociacijomis bei specialistais;
2.1.6. steigti stipendijas, suteikti pašalpas, rėmimo fondus;
2.1.7 skelbti draugijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti mokslinių asamblėjų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kitus mokslo, praktikos, informacinius leidinius;
2.1.8. dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus hematologijos, onkologijos ir transfuzinės medicinos mokslo ir praktikos klausimais;
2.1.9. teikti pasiūlymus dėl hematologijos, onkologijos ir transfuzinės medicinos praktinės veiklos gerinimo;
2.1.10. užmegzti, palaikyti ir vystyti ryšius su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, dalyvauti tarptautinėje veikloje;
2.1.11. reklamuoti ir propaguoti savo veiklą bei jos tikslus;
2.1.12. remti, atstovauti ir ginti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su visomis valstybinės valdžios valdymo, taip pat savivaldybių institucijomis Lietuvos Respublikoje ar užsienyje, teikti paslaugas, kurios atitiktų Draugijos tikslus;
2.1.13. visais būdais skleisti informaciją visuomenei, aiškinant apie ligų pavojingumą paplitimą, profilaktiką
2.1.14. vykdyti kitą Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą, siekiant anksčiau išvardintų tikslų.
2.2. Draugija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems teisės aktuose ir draugijos įstatuose.
2.3. Asociacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį darbą esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, Asociacijos lėšas bei turtą. Asociacija bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei asociacijomis ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslas atitinka Asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius.
2.4. Esant reikalui Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams siekti
2.5. Asociacijos ūkinės veiklos rūšys:
2.5.1. Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.40);
2.5.2. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
2.5.3. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);
2.5.4. Laikraščių leidyba (58.13);
2.5.5. Kita leidyba (58.19);
2.5.6. Profesinių narystės organizacijų veikla (94.12);
2.5.7. Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59);
2.5.8. Knygų leidyba (58.11);
2.5.9. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);
2.5.10. Reklama (73.1);
2.5.11. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);
2.5.12. Kitas mokymas (85.5);
2.5.13. Kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99)
2.6. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalinga licenciją (leidimą).


 

III. ASOCACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnus fiziniai asmenys – gydytojai hematologai, onkologai, transfuziologai ir kitų giminingų specialybių gydytojai bei (ar) juridiniai asmenys, kurių interesus apibrėžia bendri ūkiniai, ekonominiai, socialiniai ir kiti uždaviniai bei funkcijos, savanoriškai pareiškę norą tapti Asociacijos nariais bei dalyvaujantys Asociacijos veikloje.
3.2. Norint tapti Asociacijos nariu, reikia Asociacijos vadovui pateikti laisvos formos raštišką prašymą tapti nariu, kuriame narys patvirtina, kad yra susipažinęs su įstatais bei prisiima įsipareigojimus juos vykdyti. Sprendimų dėl naujo nario priėmimo į Asociacija priima Asociacijos vadovas. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einamuosius metus ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie priėmimą į narius dienos.
3.3. Narystė Asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:
3.3.1. išstojus iš Asociacijos;
3.3.2. pašalinus iš Asociacijos;
3.3.3. nariui mirus.
3.3.4. likvidavus Asociaciją.
3.4. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, parašo prašymą Asociacijos vadovui, kuris priima nutarimą dėl nario išstojimo iš Asociacijos. Išstodamas iš Asociacijos narys, privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus.
3.5. Asociacijos narys, kuris nesumoka stojamojo įnašo arba nario mokesčių šiuose įstatuose nustatytais terminais, tokio nario teisės Asociacijoje automatiškai suspenduojamas iki 3 (trijų) mėnesių. Per šį terminą sumokėjus visus pradelstus sumokėti mokesčius ir pateikus prašymą, Asociacijos vadovas priima sprendimų dėl nario teisių atstatymo.
3.6. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos šiais atvejais:
3.6.1. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nesumokėjo Asociacijos nario mokesčio ir (ar) kitų tikslinių įmokų;
3.6.2. grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, Asociacijos įstatus, Asociacijos narių pareigas ar Asociacijos programas;
3.6.3. užsėmė destruktyvine ar bet kokia kita Asociacijai kenkiančia veikla. Jei dėl Asociacijos nario destruktyvinės veiklos Asociacijai yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią žalą ar nuostoliu Lietuvos 3.6.4. Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti ją padaręs Asociacijos narys.
3.7. Sprendimą dėl Asociacijos nario pasalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas paprasta narių balsų dauguma.
3.8. Asociacijos nario mokesčiai bei Visi kiti įnašai, taip pat Asociacijai perduotas turtas, išstojusiam arba iš Asociacijos pašalintam nariui, negrąžinami.
3.9. Asociacijos narių pareigos:
3.9.1. laikytis Asociacijos įstatų, visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organo priimtų sprendimų;
3.9.2. laiku mokėti Asociacijos nario mokesčius, visas kitas nustatytas tikslines įmokas;
3.9.3. visokeriopai remti Asociacijos veiklą;
3.9.4. saugoti ir atsakingai naudoti Asociacijai priklausantį turtą;
3.9.5. vykdyti kitus įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus Asociacijai.
3.10. Asociacijos nariai turi teisę:
3.10.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.10.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti rengiant ilgalaikes programas materialinę bazę;
3.10.3. rinkti it būti išrinktiems į Asociacijos valdymo organus;
3.10.4. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais ir reikalauti jų svarstymo visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;
3.10.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visa Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.10.6. bet kada išstoti iš Asociacijos apie tai raštu pranešus Asociacijos vadovui ir pilnai atsiskaičius su Asociaciją;
3.10.7. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos vadovo sprendimus bei ginti savo teises ir teisinius interesus, jei jie yra pažeidžiami;
3.10.8. nedelsiant pranešti Asociacijai apie savo adresus korespondencijai ir kitus kontaktinius duomenis bei informuoti apie jų pakeitimus;
3.10.9. kitas teisės aktuose numatytas teises, kurios neprieštarauja Asociacijos įstatams;
3.11. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
3.12. Visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos vadovo teikimu, Asociacijos nariui nusipelniusiam Asociacijos veikloje, gali suteikti Asociacijos garbės nario vardą. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčio ar kitų tikslinių įmokų bei nemokamai dalyvauja visuose Asociacijos renginiuose.
3.13. Asociacijos nario mokesčių ir kitų Asociacijos nustatytą įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu. Nario mokesčiai turi būti sumokėti kasmet iki einamųjų metų kovo mėnesio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai priimamas naujas Asociacijos narys.

 
IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS
 
4.1. Asociacijos valdymo struktūrą sudaro: visuotinis narių susirinkimas ir Asociacijos vadovas. Asociacijos valdyba ar taryba nesudaroma.
4.2. Asociacija įgyja teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo vienasmenį valdymo organą — vadovą. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir Asociacijos veiklos tikslams. Asociacijos santykiuose su kitais asmenimis Asociacijos vardu vienvaldiškai veikia Asociacijos vadovas (vadovas).

 
V. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
 
5.1. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas (toliau - susirinkimas):
5.1.1. keičia Asociacijos istatus;
5.1.2. keičia Asociacijos buveinę;
5.1.3. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.1.4. renka Asociacijos vadovą ir atleidžią jį iš pareigų, gali nustatyti jam atlyginimą, jei Asociacijos vadovas dirbs ne visuomeniniais pagrindais;
5.1.5. suteikia Asociacijos garbės nario ir garbės vadovo vardą;
5.1.6. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei Asociacijos vadovo pateiktą Asociacijos veiklos ataskaitą;
5.1.7. skiria ir atleidžia Asociacijos iždininką ir revizorių, svarsto ir tvirtina Asociacijos revizoriaus patikrinimų rezultatus;
5.1.8. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių bei įmokų dydžius, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;
5.1.9. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialo vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus.
5.1.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.1.11. skiria audito įmonę, nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
5.1.12. tvirtina ilgalaikes Asociacijos programas;
5.1.13. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
5.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems nariams jis atstovauja.
5.3.. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Susirinkimus sušaukia ir organizuoja Vadovas.
5.4. Pranešimas apie susirinkimą turi būti viešai paskelbtas Įstatų 8.1. punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) dieną iki susirinkimo dienos. Minėtas pranešimas gali būti taip pat patalpinamas Asociacijos internetinėje svetainėje arba papildomai išsiunčiamas Asociacijos nariams jų elektroninio pašto adresais.
5.5. Neeilinis narių susirinkimas gali būti sušaukiama, jei to reikalauja daugiau nei 1/2 Asociacijos narių ar Asociacijos vadovas ar Asociacijos revizorius. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Asociacijos vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Apie neeilinio visuotinio susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos vadovas praneša įstatų 5.4. punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos.
5.6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visis Asociacijos nariai su tuo sutinka.
5.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ketvirtadalis Asociacijos narių.
5.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai keičiami įstatai ir priimami sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
5.9. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį Asociacijos vadovas praneša Asociacijos nariams šių ¡statų 5.4. punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirikime dalyvavo Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę.
5.10. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to ¡ teismą kreipiasi Asociacijos narys ar Asociacijos vadovas.
5.11. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

 
VI. ASOCIACIJOS VADOVAS
 

6.1. Asociacijos veiklai vadovauja Asociacijos vadovas, renkamas visuotiniame Asociacijos narių susirinkime. Vadovas renkamas 2 (dvejiems) metams. Asociacijos vadovo kadencijų skaičius neribojamas. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu ir atstovauja Asociaciją teisme ir (ar) arbitraže. Asociacijos vadovas dirba visuomeniniais pagrindais (jei ateityje jis dirbs ne visuomeniniais pagrindais, su juo turi būti sudaryta darbo sutartis). Asociacijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
6.2. Asociacijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ¡statymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais.
6.3. Asociacijos vadovas:
6.3.1. atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
6.3.2. šaukia visuotinius narių susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei sprendimų projektus; per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą bei Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6.3.3. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
6.3.4. atsako už Asociacijos narių apskaitą;
6.3.5. vadovauja Asociacijos darbuoto¡ams, jei Asociacija turi samdomų darbuotojų, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis (jei Asociacijai reikia samdomų darbuotojų);
6.3.6. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;
6.3.7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
6.3.8. atidaro ir uždaru sąskaitas bankuose;
6.3.9. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
6.3.10. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras Asociacijos garbės nario ir Asociacijos garbės vadovo vardui suteikti;
6.3.11. gali išduoti ar panaikinti prokūrą kitam asmeniui ar asmenims Asociacijos vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Asociacijos veikla. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:
- perleisti Asociacijos nekilnojamąjį daiktą ar suvaržyti teises į jį;
- pasirašyti Asociacijos balansą ar mokesčių deklaraciją;
- skelbti Asociacijos bankrotą;
- duoti prokūrą;
6.3.12. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
6.4. Visuostinis narių susirinkimas už ypatingus nuopelnus ilgamečiam Asociacijos vadovui gali suteikti Asociacijos Garbės Vadovo vardą. Kandidatūrą į Garbės Vadovą Visuotiniam narių susirinkimui gali pasiūlyti kiekvienas Asociacijos narys.
6.5. Garbės Vadovas:
6.5.1. teikia siūlymus sprendžiant svarbius Asociacijos strateginius klausimus;
6.5.2. konsultuoja Asociacijos vadovą ir Asociacijos narius;
6.5.3. turi teisę dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose;
6.5.4. tarpininkauja ginčuose tarp Asociacijos narių;
6.5.5. vykdo kitas Visuotinio narių susirinkimo ar Asociacijos vadovo pavestas repezentacines funkcijas;
6.6. Vadovui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, Vadovo pareigas eina Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
6.7. Vadovas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu įspėjus ir sušaukęs visuotinį narių susirinkimą. Tokiu atveju, įvykęs visuotinis narių susirinkimas išrenka arba naują Vadovą arba laikinai paveda Vadovo pareigas eiti vienam iš asociacijos narių.
 

VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

7.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos vadovas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, jeigu tokios yra parengtos, visuotinių narių susirinkimų protokolų, Asociacijos narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės i informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai Asociacijos būstinėje.
7.2. Su praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita gal susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, Asociacijos vadovas privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar) pateikti kopiją Asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.

 
VIII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
 
8.1. Visi Asociacijos vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
8.2. Reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime Asociacija apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti įstatų 8.1. punkte nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbti viešai įstatų 8.1 punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems Asociacijos kreditoriams raštu.
8.3. Apie sprendimą pertvarkyti Asociaciją ar ją likviduoti turi būti paskelbta viešai Įstatų 8.1. punkte nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta viešai įstatų 8.1 punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems Asociacijos kreditoriams raštu.
Už pranešimų skelbimą atsakingas Asociacijos vadovas (vadovas), likviduojant Asociaciją – likvidatorius.

 
IX. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
 

9.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu, o filialas ar atstovybė atsako pagal Asociacijos prievoles.
9.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu steigiami Asociacijos filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvrtinami ir pakeičiami nusotatai, skiriami ir atšaukiami filialų atstovybių vadovai.
 

X. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

10.1. Asociacijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 10.2. punkte nustatytų šaltinių lėšų.
10.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
10.2.1. narių Stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tikslinės įmokos;
10.2.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, taip pat lėšos gautos kaip parama;
10.2.3. palikimai pagal testamentą, tenkantys Asociacijai;
10.2.4. pajamos iš ūkinis komercinės veiklos ir Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
10.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokomos už juose saugomas lėšas;
10.2.6. valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
10.2.7. įstatymų nustatyta tvarka skolintos lėšos;
10.2.8. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas (tame tarpe ir paramos lėšos).
10.3. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomų turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teise į jį tik tuo atveju, kai siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
10.4. Asociacijai draudžiama:
10.4.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą Asociacijos nariui, Asociacijos vadovui ar Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ir su jais susijusiems asmenims, ar tretiesiems asmenims, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatyma;
10.4.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;
10.4.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos ¡statymą, skirstyti Asociacijos nariams, Asociacijos vadovui ar Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
10.4.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievuolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
10.4.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario, Asociacijos vadovo bei Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančio asmens ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
10.4.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neproporcingai dideles palūkanas;
10.4.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
10.4.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
10.4.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
10.4.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
10.4.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus at kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
10.4.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
10.5. Konkrečioms programoms įgyvendinti Asociacijos nariai gali sudaryti Specialius fondus ir programas jiems įgyvendinti, kurių naudojimo ir įgyvendinimo tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
10.6. Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiems tikslams negu, nurodytiems Asociacijos įstatuose.
10.7. Už Asociacijos finansus yra atsakingas Asociacijos iždininkas, renkamas Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime, paprasta balsų dauguma, Asociacijos vadovo teikimu 2 (dviejų) metų laikotarpiui. Asociacijos iždininko kadencijų skaičius neribojamas. Asociacijos veiklos ir finansinę kontrolę užtikrina Asociacijos revizorius. Asociacijos revizorius renkamas Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Asociacijos iždininku bei revizoriumi negali būti Asociacijos vadovas ir asmenys, kuriuos su Asociacijos vadovu sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
10.8. Asociacijos revizorius kontroliuoja Asociacijos įatatų laikymąsį, Asociacijos vadovo sudaromų sutarčių teisėtumą, lėšų gavimą, panaudojimą bei apskaitą, atsiskaitomybę bei atsiskaitymus su fiziniais bei juridiniais asmenimis. Per metus Asociacijos revizorius atlieka ne mažiau kaip vieną Asociacijos veiklos patikrinimą. Visi patikrinimų rezultatai pateikiami svarsttyti bei tvirtinti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime.
10.9. Asociacijos vadovas (vadovas) per 4 mėnesius nuo praėjusiųs finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas.
 

XI. ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA.
ASOCIACIJOS VEIKLOS PABAIGA

 

11.1. Asociacijos ¡statai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susitinkime dalyvaujančių Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma.
11.2. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
11.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
11.4. Asociacijos buveinė keičama visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, prieš tai gavus naujos buveinės savininkų sutikimą.
11.5. Asociacija pertvarkoma arba pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
11.6. Susirinkimas priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
11.7. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 narai, per 30 (trisdešimt) dienų apie toki narių sumažėjimų vadovas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų Registro nuostatų nustatyta tvarka.
11.8. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, ¡statymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų Registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

 

Asociacijos įstatai priimti 2017-02-22
Asociacijos įstatai pasirašyti 2017-02-22

Norėdami atsisiųsti draugijos įstatus, spauskite ČIA

Leidinių paieška

Specialistui

Mokslinių praktinių konferencijų ir mokslinių pranešimų vaizdo įrašai bei kiti dokumentai, svarbūs draugiją vienijančių specialistų veiklai vykdyti

Plačiau